Image

Berit Seiger Cronfalk


Berit Seiger Cronfalk är legitimerad sjuksköterska, Docent och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt knuten till Institutionen NVS vid Karolinska Institutet.

Berit avlade grad för medicine doktor 2008 med avhandlingen “Being in safe hands. The experiences of soft tissue massage as a complement in palliative care. Intervention studies concerning patients, relatives and nursing staff” vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet.

Berit har ägnat sig åt att forska, föreläsa och kliniskt arbeta med beröring och mjuk massage dessutom har hon skrivit ett antal bokkapitel samt en bok i ämnet “Massage och beröring – inspiration för Äldreomsorgen” (Gothia, 2017).

Vikten av beröring för en ökad sömnkvalitet vid demenssjukdom


Upplever personer med demenssjukdom eller kognitiv nedsättning kroppen på ett annat sätt?
– Personer kan ibland uppleva kroppen och beröring av kroppen obehaglig. Vid sådana fall är det viktigt att som personal få information om hur personen tidigare levt sitt liv, vanor och traditioner. Här blir livsberättelsen viktig för att förstå personen exempelvis kan tidigare övergrepp, våld, tortyr eller sjukdomstillstånd påverka upplevelser av beröring, negativt. Utmaningen blir att närma sig personer med stor respekt och att vara lyhörd för om det alls är möjligt att ge beröring.

Vad är beröring och mjuk massage?
– Lätt beröring och mjuk massage är metoder där medveten beröring ges med mjuka men fasta strukturerade rörelser som; strykningar, cirkelrörelser och lätta tryck. Massage kan ges på enstaka kroppsdelar som exempelvis händer, fötter, rygg eller huvud men också som helkroppsmassage. Syftet är att öka välbefinnandet, förbättra sömn och lindra olika symtom.

Finns evidens för att beröring eller mjuk massage har positiva effekter på sömn?
– Ja, Vid beröring och mjuk massage aktiveras bland annat frisättning av må bra-hormoner som hjälper kroppen att slappna av. Exempelvis kan fotmassage vid sänggående bidra till att nattsömnen förbättras.

Kan ett tyngdtäcke ge samma effekter som mjuk massage?
– Det kan man säga eftersom tyngdtäcken stimulerar receptorerna i huden på likande sätt då de med sin tyngd frisätter exempelvis må bra-hormonet. Ett tyngdtäcke genererar trygghet och lugn vilket kan ha en positiv påverkan på oro, osäkerhet och stress.

Påverkar beröring och mjuk massage sömnkvaliteten hos personer med demenssjukdom?
– Sömnkvaliteten är svår att undersöka hos personer med demenssjukdom. Det vi vet är att beröring och mjuk massagen aktiverar må bra-hormonet. Må bra-hormonet bidrar till att man slappnar av och lätt somnar men huruvida själva kvaliteten på sömnen påverkas är ännu okänt.

Vad kan påverka sömn negativt?
– Fler symtom som stress, smärta, förstoppning, oro och ångest kan påverka sömnen. Idag finns dock stark evidens inom olika diagnosområden för att beröring och mjuk massage kan ha positiv påverkan på dessa symtom. Man har bland annat i studier påvisat lägre nivåer av stresshormonet kortisol efter mjuk massagebehandling. Personer har skattat lägre smärta och upplevt lindrad oro och ångest. Resultaten torde vara överförbara även till personer med demenssjukdom.

Vad bör man tänka på när det gäller miljön för personer med demenssjukdom och hur den kan påverka sömnen?
– Miljön bör vara lugn, rofylld och stillsam. Att skapa rutiner kring sänggåendet, exempelvis kan långsamma strykningar över ryggen eller att smörja in fötterna hjälpa till att känna trygghet och lugn. Det är även viktigt att rummet om möjligt är vädrat för att öka möjligheterna till en god natts sömn.

Kan anhöriga till personer med demenssjukdom bli hjälpta av beröring och mjuk massage?
– Anhörigas situation är ofta ansträngd och det är inte ovanligt att de också har dålig nattsömn med flera sömn-avbrott varje natt. Den anhörige precis som personen med demenssjukdom kan uppleva att exempelvis mjuk massage kan hjälpa mot stress och sömnproblem samt öka välbefinnandet.

Vad behöver vi veta om hjärnan för att förstå vad som händer när man får beröring och mjuk massage?
– För att förstå vad som händer när man får beröring behöver vi veta mer om hjärnan. Hjärnan består av olika lager så kallade funktionsnivåer var och en med sina särskilda funktioner. Yttersta nivån, hjärnbarken, reglerar våra intellektuella funktioner, förmågan att tolka och värdera information samt vårt omdöme. Under hjärnbarken finns limbiska systemet vars uppgift är att reglera våra emotionella impulser och känslor, minnen och vår inlärningsförmåga. Den tredje nivån är hjärnstammen där våra grundläggande livsfunktioner regleras samt reaktionsförmågan och den fjärde nivån är ryggmärgen, omkopplingsstationen som vidaresänder signaler till hjärnan exempelvis vid beröring.

Vad händer i hjärnan när man får beröring?
– Idag har vi goda kunskaper om vad som händer i hjärnan vid beröring. Exempelvis vet vi att må bra-hormonet bildas i nervcellerna i hypotalamus, och frisätts ut i blodbanan som hormon vid hudberöring. Må bra-hormonet fungerar även som signalsubstans via nervceller som producerar må bra-hormonet i hjärnan samt via så kallad diffusion (läcker ut) till nervceller i olika delar av hjärnan. Må bra-hormonet har positiva effekter på bland annat blodtryck och puls och bidra till att man upplever avslappning vilket i sin tur påverkar sömnen positivt. Genom neurofysiologisk forskning har man även kunnat identifiera särskilda nervfibrer som aktiveras vid lätt hudberöring så kallade C-taktila fibrer. Studier visar att de C-taktila nervfibrerna spelar en viktig roll för hur vi människor upplever och känner välbehag vid beröring.

Har må bra-hormoner andra effekter?
– Frisättning av må bra-hormon påverkar även serotoninfrisättning positivt. Serotonin reglerar bland annat vårt humör. Även dopamin som styr våra motoriska rörelser och vårt belöningssystem påverkas positivt av frisättningen utav må bra-hormoner. Dessutom påverkas frisättning av acetylkolin som bland annat reglerar mag-tarmkanalens aktivitet. Beröring påverkar således aktiviteten i mag-tarmkanalen och frisättningen av matsmältningshormonerna. Positivt påverkas sömnen av att personen exempelvis skött magen och känner sig på gott humör i kontrast till om magen krånglar och oro uppstår.

Kan beröring och mjuk massage lindra smärta och därmed förbättra sömnen hos personer med demenssjukdom?
– Beröring och mjuk massage har goda effekter vid smärta. Smärta hos äldre personer och hos personer med demenssjukdom är vanligt förekommande men ofta svår att diagnostisera och är enligt Världshälsoorganisationen många gånger därmed under diagnosticerad. Det kan bero på förändrad smärtupplevelse eller oförmåga att uttrycka sig. Smärta kan förutom sömnproblem orsaka bland annat oro och förvirring.

Kan närhet och beröring påverka sömnen hos personer med demenssjukdom?
– Demenssjukdom upplevs ofta stressande, att genom mänsklig närhet och beröring skapa situationer som genomsyras av trygghet, tillit och förtroende är viktigt. Att skapa en förtroendefull relation till personen med demenssjukdom genom att ge mjuk beröring såsom exempelvis att stryka över handen, armen eller ryggen kan skapa det lugn som behövs inför en stunds vila eller sömn.

Hur förhåller man sig i kontakten till personer i sent skede av demenssjukdom när man ger beröring eller mjuk massage?
– Beröring kan i ett sent skede av sjukdomen utgöra ett viktigt redskap i kommunikationen. I och med att demenssjukdomen utvecklas påverkas förmågan att verbalt kommunicera. Beröring och mjuk massage som ges med långsamma rörelser av personal kan framkalla en stunds välbefinnande samt lindrad smärta, oro och stress. Sammantaget kan det ge bättre förutsättningar för god sömn. Även om det är svårt att uttala sig generellt om effekter av beröring och massage sent i sjukdomsförloppet och sparsamt med forskning finns i området är observationer från personalen viktiga att beakta, som positiva utsagor för att utvärdera effekter.

Vad vet vi om betydelsen av mänsklig beröring i sent skede av demenssjukdom?
– Generellt är det svårt att uttala sig om hur mänsklig beröring och närhet upplevs i det sena skedet av sjukdomen. Det finns dock litteratur som beskriver beröring och närhet som två av de sista sinnesupplevelser som lämnar en person. En viktig aspekt av at ge beröring i ett sent skede handlar om personalens eller terapeutens förmåga att vara lyhörd för hur personen reagerar på beröringen.

Hur ofta bör man ge beröring eller mjuk massage för att få effekt?
– Det är helt individuellt, studier beskriver effektresultat efter en enstaka gång. Men min erfarenhet är att tre till fyra gånger mjuk massage av exempelvis fötter ger positiva resultat på såväl smärta som sömn. Att om möjligt erbjuda beröring som massage regelbundet en till två gånger i veckan kan bidra till att personen så småningom vid minsta beröring får så kallad effekt av må bra-hormoner dvs lugnar ner sig (vid aggressivitet) eller somnar vid beröring av fötter.

Vad bör man tänka på vid första mötet?
– Lär känna personen, läs in livsberättelsen, journalanteckningar och träffa personen. Har personen tidigare erfarenhet av att få beröring eller massage, har personen levt ensam länge? Vilka behov och önskemål har personen, visa respekt och hänsyn i varje möte. För att bilda sig en uppfattning om hur personen reagerar på beröring kan man exempelvis vid ett samtal närma sig genom att ta i handen eller lägga en hand på armen för att få en uppfattning om reaktion. Upprepa informationen om varför beröring eller massage erbjuds.

Vad bör man tänka på i kontakten med anhöriga?
– Anhöriga vill ofta att deras kära ska få det bästa tänkbara omhändertagande och vård, prata med dem för att få en bild av vem personen är. Informera dem om vilka förväntningar man kan ha på eventuella effekter. Informera kontinuerligt om hur personen upplever beröringen, eventuella förbättringar kring sömn, smärta, välbefinnande och kommunikation.

Kan beröring och mjuk massage lindra ångest?
– Ångest är ett svårt symtom som kan drabba personer med demenssjukdom och är starkt kopplat till bristande nattsömn och motorisk oro. Studier har visat att hand-massage som kvällsrutin effektivt lindrar ångest och ger bättre nattsömn.

Kan vem som helst beröring och mjuk massage?
– Studier visar att patienter i andra diagnosgrupper inte anser det vara viktigt vem som ger massage, det viktigaste är att personen/terapeuten är kunnig och inkännande. För personer med demenssjukdom kan det däremot vara helt avgörande vem som ger beröring och mjuk massage. Att ha en förtrolig och tillitsfull relation till personen som ger massage kan vara helt väsentligt för om personen med demenssjukdom tar emot beröringen eller inte. Att ha fingertoppskänsla, vara lyhörd och följsam som personal/terapeut är viktigt för hur stunden blir.

Vill alla ha beröring?
– Nej, alla vill inte få beröring mer än den de behöver för att exempelvis sköta den dagliga hygienen. Det handlar om att respektera varje persons önskemål och inte kränka integriteten oavsett var de befinner sig i sjukdomsförloppet.