Image

Kerstin Uvnäs Moberg


Kerstin är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus. I sin forskning har Kerstin Uvnäs Moberg bland annat funnit att oxytocin dämpar smärta och oro, sänker blodtryck och minskar mängden stresshormoner hos bägge könen.

Kerstin Uvnäs Moberg var också en av de första att forska om oxytocinets effekter vid interaktion emellan föräldrar och barn, samt även andra typer av relationer inklusive relationen mellan människor och djur. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin som översatts till flera språk.

Frågor och Svar om må bra-hormonet oxytocin


Vad är oxytocin?
– Oxytocin är ett litet protein, en polypeptid som består av 9 aminosyror.

Var bildas oxytocin?
– Oxytocin bildas framför allt I två stora cellgrupper I hypotalamus, nämligen den supraoptiska och den paraventrikulära kärnan. Nerver från bägge dessa cellkärnor går ner till hypofysens baklob och därifrån frisätts oxytocin till blodet. Andra nerver från den paraventrikulära kärnan går till olika reglerområden I hjärnan.

Hur verkar oxytocin?
– Oxytocin verkar genom att binda till speciella oxytocinreceptorer som finns på olika typer av celler i kroppen och i hjärnan. När oxytocin binds till oxytocinreceptorn, som sitter i cellmembranet, aktiveras olika funktioner i cellerna.

Hur frisätts oxytocin från den supraoptiska och den paraventrikulära kärnan?
– Oxytocin frisätts framför allt genom stimulering av olika nerver från till exempel livmoder, bröst, magtarmkanalen och huden. Lukt, syn och hörselintryck av behaglig och vänlig karaktär kan också aktivera oxytocinets frisättning. Även mentala upplevelser och tankar av positiv natur kan öka oxytocinhalten. Vissa hormoner, exempelvis östrogen, ökar oxytocin frisättningen och ibland även bindningen till oxytocin receptorer.

På vilka olika sätt utövar oxytocin sina effekter?
– Oxytocin cirkulerar i blodet och är då ett hormon. När oxytocin frisätts från nerver I hjärnan fungerar det som en signalsubstans och när det frisätts från celler ute I vävnaderna ger det upphov till lokala eller parakrina effekter.

Vilka effekter har oxytocin?
– Oxytocin har en mängd olika effekter. Vilka av dessa effekter, som kommer till uttryck beror på den inre och den yttre miljön. Oxytocin drar ihop glatt muskulatur vilket kan leda till mjölkutdrivning eller sammandragning av musklerna I livmodern I samband med förlossningen Oxytocin stimulerar i princip alla typer av social interaktion (exempelvis modersbeteende). Olika typer av interaktion/beteenden stimuleras beroende på vilka individer som är inblandade och situationen. Oxytocin skapar bindning mellan individer, särskilt mellan mor och barn men också mellan vuxna. Oxytocin dämpar oro och inducerar lugn. Oxytocin dämpar smärta och minskar inflammation Oxytocin dämpar stress. Oxytocin stimulerar läkning och tillväxt.

Hur påverkas oxytocin av akut stress?
– I situationer som av en individ bedöms som farliga eller hotfulla, kan ovanstående oxytocin effekter gå över i sin motsats, dvs individen försvarar sig och blir aggressiv i stället för att interagera vänligt, och stressnivån ökar.

Hur påverkas oxytocin av långvarig stress?
– Långvarig stress och smärta leder nästan alltid till en minskning av oxytocinfrisättning och till minskade oxytocineffekter.

Hur aktiveras oxytocinfrisättning via huden?
– Oxytocin frisätts som en konsekvens av aktivering av olika känselnerver i huden. Lätta strykningar kan aktivera en subvariant av de omyeliniserade C fibrerna, s.k. Ct fibrer, som är kopplade till upplevelse av välmående. Även något kraftigare strykningar och även statiskt tryck kan utlösa oxytocinfrisättning. Vid denna typ av stimuleringar framträder oxytocinets lugnande, antistress och läkande effekter tydligare. Dessa effekter medieras sannolikt vi tjockare myeliniserade nerver. Oxytocin kan också frisättas genom att känselnerver i huden aktiveras av lätt till måttligt statiskt tryck på huden som till exempel vid hud mot hud-kontakt mellan mor och barn efter förlossningen. Tyngdtäcken kan också tänkas frisätta oxytocin genom denna mekanism.

Finns oxytocin i huden?
– Oxytocin bildas i vissa av hudens celler och kan möjligen bidra till de effekter som utlöses av beröring.

Hur utövas oxytocinets effekter i hjärnan?
– Oxytocin i hjärnan ger upphov till effekter genom att påverka funktionen i viktiga reglerområden. t.ex. genom att påverka aktiviteten i hjärnans belöningscentrum, stressaxeln och det autonoma nervsystemet. Detta sker genom att aktiviteten av andra kända signalsubstanser som Noradrenalin (NA), Dopamin (DA), Serotonin (5Ht) och Acetylcholin (Ach) påverkas.

Vad bidrar oxytocin med vid förlossningen?
– Oxytocin stimulerar livmoderns sammandragningar, men dämpar också smärta under förlossningen hos bägge. Dessa effekter kan bli långvariga.

Har fostret också oxytocin?
– Fostret bildar sitt eget oxytocin som sannolikt ger upphov till liknande effekter som i mamman under förlossningen. Det skyddar bland annat fostret/babyn från skadliga effekter av låga halter av syre.

Vad gör oxytocin efter förlossningen?
– Oxytocin frisätts hos mor och barn vid hud mot hud-kontakt, vilket bland annat leder till ökad social förmåga, lugn och antistresseffekter.

Vad gör oxytocin vid amning?
– Oxytocin frisätts vilket leder till att mjölken släpps ut, men oxytocin stimulerar också mjölkproduktionen, gör mamman mer socialt kompetent och lugn.

Har män oxytocin?
– Män har i princip lika mycket oxytocin som kvinnor och effekterna är i princip de samma d.v.s. det ökar social förmåga, lugnar och dämpar stress.

Förändras oxytocinet med åldern?
– Alla har oxytocin, men halten går ner hos äldre om inte produktionen upprätthålls av närhet och beröring.

Varierar oxytocinnivån människor emellan?
– Ja det finns människor med lägre och högre oxytocinnivåer.

Vad beror skillnader i oxytocinnivån människor emellan på?
– Det vet man inte, men sannolikt finns det genetiska faktorer eftersom en individ tenderar att ha lika nivåer under mycket lång tid. Kanske ökar också oxytocinhalten hos individer som vuxit upp under goda omständigheter.

Används oxytocin kliniskt idag?
– Oxytocin ges som dropp i samband med förlossning för att påskynda förlossningen och efter förlossningen för att dra ihop livmodern och förhindra blödning. Oxytocin frisätts och oxytocineffekter induceras också vid olika typer av beröringsterapier men också vid interaktion mellan människa och djur, särskilt hund.