Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans
Fri frakt över 1900 kr
Dela upp din betalning med Klarna
2-4 dagars leverans

Personuppgiftspolicy för CURA of Sweden

Här hittar du vår personuppgiftpolicy som anger hur dina personuppgifter behandlas av CURA of Sweden när du använder webbplatsen www.curaofsweden.com eller har annan kontakt med oss.

Allmänt

Denna personuppgiftspolicy anger hur dina personuppgifter behandlas av CURA of Sweden (”CURA” och ”vi”) när du använder webbplatsen www.curaofsweden.com eller har annan kontakt med oss. 

Sammanfattning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär att behandlingen bland annat sker med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2O16 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.

Personuppgifter kan inhämtas via förekomsten av cookies på vår webbplats. För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

1. Vilka personuppgifter samlas in i vilka situationer?

Med begreppet ”personuppgift” avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Det kan till exempel röra sig om namn, köphistorik, personnummer och adress. Vi samlar in personuppgifter, och är därmed personuppgiftsansvarig, i följande situationer:

1.1 När du kontaktar oss via e-post, telefon eller via webbplatsen

När du kontaktar oss via e-post eller telefon hanterar vi de uppgifter som du har valt att lämna vid vår korrespondens / kontakttillfället. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress. När du kontaktar oss via kontaktformuläret på webbplatsen (avser support- och returärenden) hanterar vi de uppgifter som du lämnar i formuläret, vilka exempelvis är namn, telefonnummer, köphistorik. När chattfunktionen används samlar vi in och hanterar den data du uppger däri.

1.2 Om du ansöker om jobb

Om du skickar in en jobbansökan till oss via e-post kan din ansökan komma att vidarebefordras till relevant avdelning inom verksamheten. De personuppgifter som kan vidarebefordras och hanteras är bl.a. namn, telefonnummer, e-postadress och ansökningshandlingar (t.ex. CV och personligt brev).

1.3 När du kontaktar oss via sociala medier

Om du kontaktar oss via / interagerar med våra sidor på sociala medier, till exempel via vårt Instagram-konto, kommer personuppgifterna endast att behandlas inom ramen för den sociala medie-plattformen.

1.4 När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att ta emot direktkommunikation via sms.

I en sådan situation behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna göra nyhetsbrevs/marknadsförings-utskick, till exempel mottagarens namn och e-postadress. Om du väljer att prenumerera på direktkommunikation via SMS behandlar vi ditt telefonnummer.

1.5 När du handlar produkter via vår webbshop

När en beställning görs i vår webbshop kommer vi att behandla köparens personuppgifter i syfte att hantera beställningen. De personuppgifter som samlas in är kontakt- och identifieringsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, adress, e-postadress), köp- och produktuppgifter, betalnings- och faktureringsuppgifter samt IP-adress.

I det fall köparen väljer att betala via faktura kommer en kreditupplysning göras, och då kommer köparens personuppgifter, bl.a. personnummer, behandlas av vår betalningsleverantör. Ytterligare information om vilka uppgifter som behandlas vid kreditupplysning meddelas av den specifika betalningsleverantören innan kreditupplysningen.

1.6 När du lämnar omdömen och recensioner

När du lämnar omdömen och recensioner via tredjeparter, t.ex. via TestFreaks eller Trustpilot, behandlas dina kontakt- och identifieringsuppgifter samt ev. personuppgifter som förekommer i omdömena och recensionerna.

2. Hur behandlas personuppgifterna?

Som personuppgiftsansvarig är CURA ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftspolicyn. Behandlingen baseras på följande rättsliga grunder, sker för följande ändamål, och lagras som huvudregel i följande tidsperioder:

2.1 När du kontaktar oss via e-post, telefon eller via webbplatsen

När vi kontaktas via e-post, telefon eller via kontaktformulär eller chattfunktion på webbplatsen är behandlingen av personuppgifterna beroende av vad ärendet gäller. Vi behandlar personuppgifter som aktualiseras i det enskilda fallet eftersom det finns ett berättigat intresse för oss att kunna kommunicera med dig avseende ditt ärende samt hantera det specifika ärendet i sig. Behandlingen är således nödvändig för nämnda ändamål och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter och ditt intresse av skydd för dina uppgifter.

Om ärendet kräver hantering av personuppgifter lagras uppgifterna i tjugofyra (24) månader. Om vi emellertid anser att det finns ett intresse att lagra uppgifterna längre än så, kommer vi fråga den aktuella personen om den samtycker till att dennes uppgifter sparas en längre tid. Den person vars uppgifter behandlas har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas samt hur denne gör för att återkalla sitt samtycke. 

2.2 Om du ansöker om jobb

Om du skickar en jobbansökan till oss via e-post vidarebefordrar vi ansökningen till relevant avdelning inom CURAs verksamhet och raderar därefter personuppgifterna från det e-postkonto som mottagit ansökan. Vi behandlar aktuella personuppgifter eftersom det finns ett berättigat intresse för oss att kunna kommunicera med dig avseende din jobbansökan samt hantera/värdera ansökan i sig. Behandlingen är nödvändig för nämnda ändamål och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter och ditt intresse av skydd för dina uppgifter.

Personuppgifterna lagras som huvudregel av relevant avdelning i tjugofyra (24) månader och raderas därefter.

2.3 Om du kontaktar oss via sociala medier

Om du kontaktar oss via / interagerar med våra sidor på sociala medier kommer dina personuppgifter behandlas inom ramen för den specifika sociala medie-plattformen. Behandlingen sker i syfte att kunna besvara din eventuella kommunikation, att marknadsföra vårt företag genom närvaro på medieplattformen (vilket i sig föranleder tekniska möjligheter att interagera med sidan), samt utvärdera hur marknadsföringen på våra sociala medie-sidor uppfattas av kunder, m.m.  Vi behandlar personuppgifter som aktualiseras i det enskilda fallet för dessa berättigade intressen avseende korrespondens och marknadsföring. Behandlingen är nödvändig för nämnda ändamål och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter och ditt intresse av skydd för dina uppgifter. Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för dessa ändamål, och raderar därefter uppgifterna.

Notera att du även kan ha samtyckt till att viss behandling utförs av tillhandahållaren av plattformen vid, exempelvis, registreringen till plattformen. Denna behandling ingår inte i vårt ansvarsområde under integritetsskyddslagstiftningen och är som sådan skild från vår behandling. Behandlingarna är dock sammankopplade på så sätt att vår behandling sker inom plattformen, varför dina uppgifter per definition kommer att överföras till plattform-tillhandahållaren, vilket kan innebär överföring av dina uppgifter till tredjeland. Läs mer om detta under rubrik 4 nedan.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav.

2.4 När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller sms

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller sms kommer dina personuppgifter att behandlas i syfte att möjliggöra utskick av nyhetsbrev eller sms. Dina uppgifter behandlas eftersom du vid anmälningen till nyhetsbrevet eller sms samtyckt till behandlingen. 

Dina personuppgifter kan också behandlas för att möjliggöra marknadsföring av våra produkter till dig. Vi behandlar personuppgifter eftersom du vid anmälningen till nyhetsbrevet eller sms samtyckt till behandlingen. Vi behandlar också personuppgifter eftersom det finns ett berättigat intresse för oss att rikta relevant marknadsföring av våra produkter till dig. Behandlingen är nödvändig för nämnda ändamål och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter och ditt intresse av skydd för dina uppgifter.

Dina personuppgifter sparas tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss via e-post till support@curaofsweden.com eller genom att avregistrera dig från ytterligare kommunikation enligt instruktionerna i det utskick du har fått.

2.5 När du handlar produkter via vår webbshop

När du köper produkter via vår webbshop behandlas dina personuppgifter genom, bl.a., registrering av beställningen, kommunikation av orderbekräftelse till dig via e-post.  Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Uppgifterna lagras under den tid som avtalet gäller och därefter i tjugofyra (24) månader. Betalningsuppgifterna kommer att lagras under innevarande kalenderår samt i sju (7) år efteråt, i enlighet med bokföringslagen (1999:1O78).

2.6 När du lämnar omdömen och recensioner

När du lämnar omdömen och recensioner om CURA behandlar vi dina personuppgifter för att förbättra vår verksamhet genom att hantera/ta till oss kritik och därigenom utveckla vår verksamhet, att identifiera kunder som är berättigade kompensation/ytterligare åtgärder från vår sida och att i allmänhet hantera de ärenden som aktualiseras genom omdömena. Vi behandlar personuppgifter som aktualiseras i det enskilda fallet för detta berättigade intresse. Behandlingen är nödvändig för nämnda ändamål och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter och ditt intresse av skydd för dina uppgifter.

Om din recension föranleder ytterligare åtgärder från vår sida lagras uppgifterna i sex 6 månader. Om vi emellertid anser att det finns ett intresse att lagra uppgifterna längre än så, kommer vi fråga den aktuella personen om den samtycker till att dennes uppgifter sparas en längre tid. Den person vars uppgifter behandlas har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas samt hur denne gör för att återkalla sitt samtycke. 

3. Överförs personuppgifterna till andra företag och/eller länder?

När du handlar hos, eller i övrigt är i kontakt med oss så behandlas dina personuppgifter framförallt i Sverige och inom EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern (som tillhandahåller liknande produkter), vilket innebär överföring av dina personuppgifter inom EU/EES.

Vi kan vidare komma att dela dina personuppgifter med andra företag som är underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) till oss, i den mån det är nödvändigt. Personuppgiftsbiträdena behandlar dina uppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Därför sker överföringen av uppgifter endast enligt de ändamål som framkommer under rubrik 2 ovan. Personuppgiftsbiträdena garanterar innan behandling att de kommer iaktta erforderlig säkerhet och sekretess vid behandlingen. Vidare ingås skriftliga avtal där biträdena åtar sig att följa våra säkerhetskrav och andra krav enligt lag.

Vi har personuppgiftsbiträden som är underleverantörer till oss för bl.a. följande tjänster:

a) Betallösning: Vi anlitar företag som levererar betallösningar, i syfte att kunna ta betalt från dig i vår webbshop.

b) Nyhetsbrev eller sms: Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller sms kommer personuppgifter delas med det personuppgiftsbiträde som ombesörjer utskicken av nyhetsbreven och sms.

c) IT-tjänster: För att kunna bedriva vår verksamhet använder vi oss av företag som hanterar och ombesörjer diverse IT-tjänster, t.ex. nödvändig drift, teknisk support och underhåll.

d) Leverans: Vi samarbetar med leveransföretag i syfte att leverera varorna du köpt till dig.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES måste CURA vidta de lämpliga skyddsåtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagkrav. En sådan åtgärd är att avseende vissa länder upprätta avtal med särskilda klausuler om dataskydd som antagits av EU-kommissionen. Avseende andra länder har EU-kommissionen beslutat att en adekvat skyddsnivå föreligger.

Publicering på / korresponderande med oss / interagerande med våra sociala medie-kanaler innebär en överföring av dina personuppgifter till ett tredje land utanför EU/EES-området så som exempelvis Facebook och Google. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, vilket inkluderar GDPR. Notera att GDPR inte gäller i tredjeland, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende. Exempelvis kan möjligheten för myndigheter i det tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter vara förenad med en ökad integritetsrisk, och dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna kan vara begränsade. Överföringen till tredjeland är emellertid nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Dina personuppgifter kan vidare komma att överföras till tredjeland om du godkänt cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys. Överföringen sker då baserat på ditt samtycke, som du lämnat i och med accepterandet av användningen av cookies. För att avbryta/neka framtida överföringar till tredje land kan du blockera samtliga cookies via inställningar i din webbläsare. För mer information om hur du blockerar cookies, vänligen se webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.

4. Rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter CURA behandlar om dig. Om du är intresserad av någon särskild information kan du ange det vid begäran. För att säkerställa att vi skickar ut registerutdraget till rätt person kan vi behöva fastställa din identitet. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen till info@curaofsweden.com.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post till info@curaofsweden.com, så rättar vi uppgifterna.

Rätt till radering

Du har rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter. Detta kan uppnås genom att exempelvis invända mot en intresseavvägning vi har gjort eller göra gällande att behandlingen är olaglig i övrigt.

I vissa fall har CURA en rättslig skyldighet som gör att viss behandling måste fortsätta. Fortsatt personuppgiftsbehandling kan också krävas till följd av ett rättsligt anspråk. Du kommer informeras om skälet till att radering av dina personuppgifter inte kan utföras. Märk dock väl att vi kommer upphöra med vår kommunikation till dig om du önskat bli raderad.

Rätt att invända

Om du vill att en särskild del av behandlingen av dina personuppgifter inte ska ske eller tillfälligt upphöra, har du rätt att invända mot behandlingen. Vi ber dig i sådant fall att ange vilken personuppgiftsbehandling du menar och på vilket sätt du vill att behandlingen begränsas. Exempel på skäl en registrerad kan anföra är att uppgifterna är inkorrekta varför begränsad behandling ska ske medan personuppgiftsansvarig undersöker huruvida så är fallet.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter du själv lämnat till CURA och att få ut dessa i ett allmänt använt maskinläsbart format.

Rätt till begränsning

Du kan under vissa förutsättningar begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa avgränsade syften. Om du t.ex. har begärt rättelse eller invänt mot en behandling så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder din begäran om rättelse eller invändning. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt att avstå från marknadsföringsutskick

I det fall vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, kan du när som helst invända mot att så sker, detta inbegripet personuppgiftsbehandling som vidtas i syfte att utföra profilering. Om du meddelar oss att du invänder mot användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring, så upphör vi med behandling för sådana ändamål.

Du har också möjlighet att vid varje direktmarknadsföringsmeddelande du mottar avregistrera dig från fortsatta utskick.

Rätt att klaga

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

5. Kontakt

I det fall du har frågor om personuppgiftspolicyn eller vår verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss:

CURA of Sweden AB

Adress: Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall

Telefonnummer: 010 – 10 100 24

E-postadress: support@curaofsweden.com

Senast uppdaterad: 2O23-09-08

Följ vårt nyhetsbrev

Prenumerera och få 15 % rabatt!

CURA of Sweden

© curaofsweden.com 2024. Alla rättigheter förbehålles

Klarna
Mastercard
Visa
Trygg E-handel